Keras文本分类库

更新于 2017年12月4日 机器学习
我来说两句
爱可可-爱生活   网页版 2017-12-03 07:11
算法 自然语言处理 代码 分类
【Keras文本分类库】’Text Classification Library in Keras’ by Raghavendra Kotikalapudi GitHub: https:\//github.com\/raghakot/keras-text ​

 

回复