(TensorFlow)CIFAR-10数据集图像分类实例

更新于 2017年5月18日 机器学习
我来说两句
爱可可-爱生活   网页版 2017-05-17 13:35
深度学习 视觉 算法 资源 代码 分类 课程
【(TensorFlow)CIFAR-10数据集图像分类实例】“CIFAR-10 dataset Image Classification with TensorFlow” by Rajiv Kumar GitHub:http://t.cn/RaTQHVv

 

回复